Home » Guidelines

Guidelines

Danske og Japanske Guidelines

90 % af verdens forældre sover med deres børn i samme seng. Det er stort set kun i USA og her i Vesten at det frarådes bl.a p.gra faren for SID. I Japan har man en af verdens laveste forekomster af SID (tidlig spædbarnsdød) samtidig med at forældre og børn altid sover sammen.

Følg nedenstående link og bliv klogere på samsovning, kulturelt set, inden du læser sundhedsstyrelsens guidelines.

Følger man de Japanske Guidelines for samsovnig, vil samsovning virke både præventivt i forhold til SID, skabe større tilknytning børn og forældre imellem og  forhindre sexuelle overgreb. Læs hvorfor og hvordan her:

http://wellbeingkid.com/japanese-parenting-co-sleeping/

 

Læs sundhedsstyrelsens anbefalinger  som jordmødre, sundhedsplejerske og andet sundhedspersonale skal rådgive forældre ud fra:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2012/~/media/5BF42CFB6A8A42BEBDDDDD933D7FDCDB.ashx

Uddrag fra sundhedsstyrelsens anbefalingerne;

ET SIKKERT STED AT SOVE

 • Det sikreste sted at sove for et spædbarn er i sin egen seng i samme rum som sine forældre. (12, 13, 14, 15,16) ( Red. eller i en sidecrip/sidewagen påmonteret forældrenes seng)

 

 • Især i de første tre måneder er risikoen for vuggedød øget ved samsovning (16). ( Red. MEN Hvis samsovning praktiseres efter regler for sikker samsovning er risikoen for vuggedød mindre ved samsovning, end hvis barnet sover alene) http://samsovning.dk/?page_id=303

 

 • Såfremt forældrene alligevel vælger at sove sammen med deres spædbarn, skal barnet have mindst lige så meget plads at sove på, som hvis det lå i sin egen seng og barnet bør ikke sove mellem forældrene.

 

 • På sygehus Under indlæggelse på barselsgang, ophold på barselshotel eller lign. må sundhedspersonalet drøfte barnets sovested med forældrene med udgangspunkt i ovenstående

 

 • Under indlæggelse bør barnet kun være hud-mod-hud på maven af vågne forældre

 

 • Når forældrene sover, skal barnet sove i egen vugge og ikke hos mor i en smal hospitalsseng eller hos far på en briks

 

 • Hvis forældrene vælger at sove sammen med barnet, vejledes forældrene i henhold til anbefalingerne på næste side

 

 • I hjemmet Ved første hjemmebesøg må sundhedsplejersken i forbindelse med rådgivning om forebyggelse af vuggedød drøfte med forældrene, hvilke overvejelser de har om, hvor barnet skal sove og samtidig vurdere barnets sovested.

 

 • Ved vurdering af sovested skal følgende iagttages: „ Barnets seng skal være fri for puder, tæpper, bamser, løse stofbleer og lign „

 

 • Barnet sover kun med en tynd babydyne, der passer til sengen, og som barnet kan sparke af sig og ikke blive viklet ind i „

 

 • Lift eller lign. er placeret, så barnet ikke kan trille ud og ned på gulvet „ Der er ikke mere end 7 cm mellem tremmerne (DVNmærket) „

 

 • Sengen har fast bund og en relativ fast madras, som går helt ud til kanten af sengen.

 

 •  Hvis forældrene vælger at have barnet i deres egen seng, må sundhedsplejersken vejlede forældrene om følgende: „ Barnet bør ikke sove mellem forældrene, men mellem den ene af forældrene og barnets seng uden risiko for at kunne falde ned mellem de to senge. „

 

 • Barnet skal sove under sin egen tynde baby-dyne og uden løse lagner, tæpper, stofbleer, bamser o.lign omkring sig. „

 

 • Forældrene skal sove i tilstrækkelig bred seng, min. 140 cm – hvis forældrene er meget kraftige eller overvægtige bør sengen være mindst 180 cm bred.

 

 • Samsovning på en briks, sovesofa, vandseng eller lignende frarådes. „

 

 • Forældrenes madrasser skal være faste og tætliggende, sikrest er én stor madras.

 

 • Såfremt forældrene er meget kraftige eller overvægtige, er dette ekstra vigtigt. Barnet er i sådanne tilfælde i risiko for at trille ned mod fordybningen i madrassen og komme i klemme mellem forældrene eller under en af dem.
 • Større søskende og husdyr som katte og hunde skal ikke sove sammen med barnet og forældrene, da de fylder og sover uroligt. „

 

 • Hvis forældrene er meget trætte, er syge, har taget bevidsthedssløvende medicin eller har drukket alkohol, bør barnet sove i sin egen seng og aldrig i forældrenes seng.

Risikofaktorer Årsagerne til vuggedød er ukendte, men der er 3 kendte risikofaktorer:

1. At sove på maven eller på siden

2. At være udsat for tobaksrøg, både under graviditeten og efter fødslen

3. At blive overophedet under søvn.

Beskyttende faktorer Amning beskytter mod vuggedød.

1.Beskyttelsen er størst, hvis barnet udelukkende ammes (10).

2.At sove i egen seng i samme rum som forældrene reducerer risikoen for vuggedød (11, 12, 13, 14, 15, 16).

3.Der kan muligvis være en beskyttende effekt ved brug af narresut. Nogle undersøgelser tyder på, at brug af narresut kan reducere risikoen for vuggedød, og flere lande inddrager dette aspekt i deres anbefalinger (16, 17). Evidensen er dog ikke stærk, og årsagen til den mulige beskyttende effekt er ikke klarlagt.

Risikogrupper

Forskning peger på, at der udover at give generel rådgivning til alle nye forældre om, hvordan vuggedød forebygges, bør rettes særlig opmærksomhed på en række risikogrupper.

1.Det gælder således især børn af unge mødre

2.Børn der er født for tidligt, samt tvillinger og trillinger (16).

3.Desuden bør sundhedspersonalet være særlig opmærksom på de sociale forhold i familien, idet der synes at være en negativ social gradient (Red,jo dårligere borgerne er stillet socialt set, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set)- også når det gælder risikoen for vuggedød

Siden 1991 er antallet af vuggedøde faldet markant , og tallet er i dag stagneret ved max 0,2 per 1.000 levendefødte (2), hvilket i 2011 svarede til ca. 11 børn. (red. Og her har man ikke fraregnet børn af forældre med risiko adfærd og børn af forældre fra risikogrupperne)

 

Læs her 2 jordmødrestuderendes undren og kritik af den forskning der ligger til grund for ovenstående anbefalingerne:

 

http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/samsovning-en-anbefaling-uden-evidens/

Her er uddrag fra teksten:

“Misforhold mellem anbefalinger
Hele vores undren omkring samsovning og vuggedød udsprang fra det praktiske jordemoderarbejde med at vejlede nybagte forældre om, ikke at sove sammen med deres spædbarn, samtidig med, at vi opfordrer forældrene til mest mulig hud mod hud kontakt. Dette bliver et paradoks i det daglige arbejde, da netop samsovning kan være en måde at fremme hud mod hud kontakten. Anbefalingen af hud mod hud kontakt vinder stadig mere indpas, og begrundes i at hud mod hud kontakten bl.a. fremmer amning og tilknytningen mellem forældre og spædbarn. Vi har begge oplevet forældre, som fandt det frustrerende og modstridende, at vi dels opfordrer til mest mulig hud mod hud kontakt samtidig med, at vi anbefaler dem, at barnet skal sove i sin egen vugge. Flere forældre udtrykker usikkerhed og er utrygge ved at sidde hud mod hud med barnet, selv når de er vågne, af frygt for at falde i søvn”

Vores interesse for emnet opstod altså i klinikken, og det faldt os naturligt at undersøge emnet nærmere og stille spørgsmålet: På hvilket evidensgrundlag er Sundhedsstyrelsens anbefaling om samsovning (samsovning som risikofaktor) som forebyggelse af vuggedød indført?

“Ud fra vores samlede analyse ( red. af den forskningen der lægger til grund for anbefalingerne, hvor det frarådes at  samsove i samme seng med barnet) vurderer vi, at studiet er af ringe validitet, og derfor ikke bør danne grundlag for en evidensbaseret praksis og anbefalinger om samsovning.”

og de konkluderer:

“Med gennemgangen af kilderne bag anbefalingerne om samsovning ,er det vores håb at sætte fokus på den manglende evidens. Hvis danske jordemødre strengt holder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for samsovning og fraråder forældre at sove sammen med deres børn, risikerer vi, at forældre og børn fratages væsentlige fordele”

 

 

Her de 5 kilder der ligger til grund for anbefalinger, hvis I selv vil undersøge deres validitet:

13. Tappin D, Ecob R Brooke H. Bedsharing, roomsharing, and Sudden Infant Death Syndrome in Scotland: a case-control Study. The Journal of Pediatrics. July 2005; 32-37

 

14. McKenna JJ, Mcdade T. Why babies should never sleep alone: A review of the cosleeping controversy in relation to SIDS, bedsharing and breast feeding. Paediatric Respiratory Reviews (2005) 6: 134-152

 

15. Blair PS, Fleming PJ, Smith IJ et al. Babies sleeping with parents: case control study of factors influencing the risk of the sudden infant death syndrome. CESDI SUDI research group. BMJ 1999;319;1457-1462

16. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome: Expansion of Recommandations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics. October 17, 2011; 1030-1039

17. Moon RY et al. Pacifier Use and SIDS: Evidence for a Consistently Reduced Risk. Matern Child Health J. 2011. Apr 20

Hvad gør vi forældre så?

Det bedste man kan gøre er selv at sætte sig ind i forskningen, hvilket jeg varmt vil anbefale man gør:

Ved gennemgang af forskningresultater og dennes validitet mener jeg personligt, man generelt skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for “Sikker samsovning” MEN at du derudover ikke skal være bange for at sove med sit barn, tvært imod giver det rigtig mange utrolig vigtige fordele for både børn og forældre og bl.a Mckennas forskning ( Se forsningsafsnit) påviser de kan virke prævent-tivt i forhold til vuggedød. Dette gælder hvis du ellers ikke ryger, drikker, tager stærk medicin, er på stoffer eller tilhører ovenstående risikogrupper.

Derudover skal man være ekstra  påpasselig, med de nævnte forholdsregler og indretning af et sikkert sengemiljø især de første 3 måneder af barnets liv. Herefter falder risikoen for SID, støt indtil risikoen, efter det første leveår, er stort set ikke eksisterende.

Det er mit store håb, at man i sundhedssystemet fremadrettet, vil bruge energien på at oplyse om “sikker samsovning” og tage hånd om risikoadfærd og risikogrupper, istedet for at alle børn og forældre kæmmes over èn kam og skræmmes til at fravælge samsovning.

Hvad sengemiljøets indretning angår, er der til gengæld rigtig meget at tage fat på.

Dobbeltsenge er skabt til to personer, ikke til hele familier. Derfor skal der laves større senge i rummene.

Soverummene i mange af de danske huse ( Specielt parcelhusene) er målsat og bygget, til at skulle indrettes med dobbelt senge eller enkeltsenge. Dette gør indretning til samsovning kompliceret. Men det må kunne løses.

Vi bruger 1/3 af vores liv med at sove. Jeg håber man fremadrettet vil designe  større senge og soverum, så det giver os mulighed for at sove bedre – sammen.